فروش انواع رزین سختی گیر آب و دیونایزر از نوع قوی و ضعیف در دو نوع کاتیونی و آنیونی در سیکل سدیم موجود می باشد.

رزین سختی گیر

دستگاه های سختی گیر رزینی که به حذف سختی کلسیم و کربناتی آب کمک می کنند از ماده شیمیایی به نام رزین تصفیه آب استفاده می کنند که بهترین مارک این ماده با ارزش رزین پرولایت می باشد.

رزین های تبادل یونی

رزین سختی گیر آب که اغلب از نوع کاتیونی گرید c100 و c100e مارک پرولایت استفاده می شود در اغلب دستگاه های سختی گیر رزینی چه از نوع خانگی و چه از نوع صنعتی و سختی گیر اسپرسو عمومیت دارد.

رزین آنیونی در دو نوع قوی و ضعف عرضه می گردند که نوع ضعیف آن قیمت بیشتر ی دارد.

رزین کاتیونی و آنیونی در مارک های پرولایت و پترولایت و انبرلایت عرضه می شوند.

رزین تبادل یونی

انواع رزین کاتیونی

رزین تبادل کاتیونی دارای یکی از گروه عامل یون مثل کربوکسیلیک، سولفونیک، فسفونیک و یا فنلیک می باشد.

رزین تبادل کاتیون شامل دو دسته اصلی زیر می باشند
رزین اسیدی قوی (Strong Acid Cation Exchanger Resins (SAC
رزین اسید ضعیف (Week Acid Cation Exchanger Resins (WAC

عملکرد رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یون در دستگاه سختی گیر از نوع رزینی نیز همانند سختی گیری به روش مواد شیمیایی که یونهای کلسیم و منیزیم در آب با یونهای کاتیون غیرمولد سختی که معمولا سدیم است، تعویض می گردند.

از مواد معدنی طبیعی مثل زئولیت های ماسه سبز به نام Green Sand Zeolites که شامل مواد آنالسیت Analcites، کلین اپتیلولیت Clinoptilolite و مونت مورینولیت (Montmorinolite) می باشد، در ابتدای کاربردهای تبادل یون، استفاده می گردد.

لذا در کاربرد جدید تبدل یون از رزین های نوع سینتک (Synthetic Resins) که عمدتا پلیمرهای مصنوعی می باشند، استفاده می گردد.

این رزین ها دارای محل های تبادل بیشتری نسبت به نوع اول یعنی زئولیت ها هستند و به سادگی احیا می گردند در ادامه با روش های احیای رزین های تبادل یون بیشتر آشنا خواهید شد.

روش احیای رزین های کاتیونی

قیمت رزین کاتیونی و آنیونی

قیمت رزین تبادل یونی

احیای رزین با نمک

قیمت رزین تصفیه آب

دستگاه رزین

رزین پرولایت