لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga-1155

لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga-1155

صفحه اصلی > گیگابایت مادربرد مقالات

تلفن تماس و پبام در واتساپ : 09147633165

لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga-1155 نقد و بررسی ، خرید در الپیکالا

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ستh61

GA-H61M-S ‏(rev. 2.x)‏  GA-H61M-DS2 ‏(rev. 6.0)‏  GA-P61A-D3 ‏(rev. 3.1)‏  
GA-H61M-DS2 ‏(rev. 5.0)‏  GA-P61A-D3 ‏(rev. 3.0)‏  GA-H61M-S2P-R3 ‏(rev. 3.0)‏  
GA-H61M-S2PT ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-S ‏(rev. 1.0)‏  GA-PA65-UD3-B3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61M-S1 ‏(rev. 3.0)‏  GA-H61M-D2H ‏(rev. 1.2)‏  GA-P61-DS3-B3 ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P61-USB3-B3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P61-USB3-B3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-H61-S3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P61-S3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P61-S3-B3 ‏(rev. 1.2)‏  GA-H61-S3 ‏(rev. 2.0)‏  
GA-P61-S3P ‏(rev. 1.0)‏  GA-P61-S3-B3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-PA65-UD3-B3 ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P61-USB3P ‏(rev. 1.0)‏  GA-P61A-D3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P61-S3-B3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61M-USB3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-USB3V ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-D2H ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61M-HD2 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-USB3-B3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-H61M-USB3-B3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61M-DS2 DVI ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-USB3-B3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-H61M-D2H-USB3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61M-DS2 HDMI ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-DS2H ‏(rev. 2.0)‏  GA-H61M-DS2H ‏(rev. 2.1)‏  
GA-H61M-DS2V ‏(rev. 2.0)‏  GA-H61M-DS2V ‏(rev. 2.1)‏  GA-H61M-DS2 ‏(rev. 2.1)‏  
GA-H61M-DS2 ‏(rev. 2.0)‏  GA-H61M-DS2 ‏(rev. 1.2)‏  GA-H61M-DS2 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61MA-D3V ‏(rev. 2.0)‏  GA-H61M-DS2 ‏(rev. 2.2)‏  GA-H61M-DS2 ‏(rev. 3.0)‏  
GA-H61M-D2-B3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-H61M-D2P-B3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-DS2 ‏(rev. 4.0)‏  
GA-H61MA-D2V ‏(rev. 2.0)‏  GA-H61M-S2PV ‏(rev. 2.0)‏  GA-H61M-S2PV ‏(rev. 2.1)‏  
GA-H61MA-D3V ‏(rev. 2.1)‏  GA-H61MA-D2V ‏(rev. 2.1)‏  GA-H61M-S2PV ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61M-S2PH ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-S2V-B3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-H61M-S2P-B3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H61M-S2PV ‏(rev. 2.2)‏  GA-H61M-S2H ‏(rev. 1.3)‏  GA-H61M-S2P-B3 ‏(rev. 1.1)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ستh61

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ستh67

GA-H67A-UD3H ‏(rev. 1.1)‏
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ستh67

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ستp67

GA-P67A-D3-B3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P67A-D3-B3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P67A-UD4 ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P67-DS3-B3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P67A-UD3P ‏(rev. 1.1)‏  GA-P67A-UD3P ‏(rev. 1.1)‏  
 GA-P67A-UD3R ‏(rev. 1.1)‏  GA-P67A-UD3 ‏(rev. 1.1)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ستp67

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Z68

GA-Z68XP-D3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z68AP-D3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z68P-DS3 ‏(rev. 2.0)‏  
GA-Z68A-D3H-B3 ‏(rev. 1.3)‏  GA-Z68A-D3H-B3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z68AP-D3 ‏(rev. 2.0)‏  
GA-Z68P-DS3 ‏(rev. 2.1)‏  GA-Z68P-DS3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z68MX-UD2H-B3 ‏(rev. 1.3)‏  
GA-Z68MA-D2H-B3 ‏(rev. 1.3)‏GA-Z68M-D2H ‏(rev. 1.0)‏   
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Z68

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست B75

GA-B75M-S ‏(rev. 1.0)‏  GA-H61M-DS2 R2 ‏(rev. 1.0)‏  GA-B75-D3V ‏(rev. 1.2)‏  
GA-B75M-D3P ‏(rev. 1.1)‏  GA-B75-D3V ‏(rev. 1.0)‏  GA-B75-D3V ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P75-D3P ‏(rev. 1.0)‏GA-B75-DS3V ‏(rev. 1.0)‏  GA-P75-D3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P75-D3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-B75N ‏(rev. 1.0)‏  GA-B75M-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-B75M-D3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-B75M-D3H ‏(rev. 1.2)‏  GA-B75M-D3H ‏(rev. 1.1)‏  
GA-B75M-D3P ‏(rev. 1.0)‏  GA-B75M-D3V ‏(rev. 2.0)‏  GA-B75M-D3V ‏(rev. 1.1)‏  
GA-B75M-D3V ‏(rev. 1.0)‏  GA-B75M-D2V ‏(rev. 1.0)‏  GA-B75TN ‏(rev. 1.0)‏  
GA-B75TN ‏(rev. 1.1)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست B75

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Q77

GA-Q77M-D2H ‏(rev. 1.0)‏
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Q77

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست h77

GA-H77M-D3H ‏(rev. 1.2)‏  GA-H77-D3H-MVP ‏(rev. 1.0)‏  GA-H77-D3H-MVP ‏(rev. 1.1)‏  
GA-H77-D3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-H77M-D3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-H77M-D3H ‏(rev. 1.1)‏  
GA-H77M-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H77N-WIFI ‏(rev. 1.0)‏  GA-H77TN ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H77-D3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-H77-DS3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-H77-DS3H ‏(rev. 1.1)‏  
GA-H77TN ‏(rev. 1.1)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست h77

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Z77

G1.Sniper 3 ‏(rev. 1.0)‏  G1.Sniper M3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77X-UP7 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z77X-UP5 TH ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77X-UD5H-WB WIFI ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77X-UD5H-WB WIFI ‏(rev. 1.1)‏  
GA-Z77X-UD5H ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77X-UD5H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77X-UP4 TH ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z77X-UD4H ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77X-UD3H-WB WIFI ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77X-UD3H ‏(rev. 1.2)‏  
GA-Z77X-UD3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77X-UD3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77X-D3H ‏(rev. 1.2)‏  
GA-Z77-D3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77-D3H ‏(rev. 1.2)‏  
GA-Z77X-D3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77X-D3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77-HD4 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z77-D3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77-DS3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77-DS3H ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z77P-D3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77M-D3H-MVP ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77P-D3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z77MX-D3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77MX-D3H TH ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z77MX-D3H ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z77M-D3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77M-D3H-MVP ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z77M-D3H ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z77N-WIFI ‏(rev. 1.0)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Z77

مادربرد gigabyte h61

مادربرد h61 asus

برچسب‌ها,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای خرید لپ تاپ و الترابوک
لپ تاپ های وارداتی استوک
کامپیوتر استریم و طراحی
تفاوت سی پی یو اینتل celeron با core i3 i5 i7