لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga-1156 الپیکالا

لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga-1156 نقد و بررسی ، خرید در الپیکالا

مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست p55

GA-P55A-UD6 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55A-UD3R ‏(rev. 2.0)‏  GA-P55-USB3L ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55A-UD5 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55A-UD7 ‏(rev. 1.0)‏GA-P55-UD6 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55A-UD4P ‏(rev. 2.0)‏  GA-P55A-UD3R ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-UD6-C ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55A-UD4P ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55A-UD3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P55-UD5 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55A-UD4 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P55A-UD3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-UD4P ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55A-UD4 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-USB3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P55-UD3L ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P55A-UD3P ‏(rev. 2.0)‏  GA-P55-USB3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-UD4 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55A-UD3P ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-USB3L ‏(rev. 2.0)‏  GA-P55-UD3L-TPM ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P55-US3L ‏(rev. 1.1)‏  GA-P55-UD3R ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-UD3P ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55-UD3L ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-UD3L-TPM ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-US3L ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55M-UD2 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-UD3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55M-UD2 ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P55M-UD4 ‏(rev. 1.0)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست p55

مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست h55

GA-H55M-S2V ‏(rev. 1.4)‏  GA-H55M-D2H ‏(rev. 1.4)‏  GA-H55M-S2V ‏(rev. 1.3)‏  
GA-P55-S3 ‏(rev. 1.x)‏  GA-H55N-USB3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P55-UD3L ‏(rev. 2.3)‏  
GA-H55M-S2H ‏(rev. 1.1)‏  GA-H55M-S2 ‏(rev. 1.3)‏  GA-H55-UD3H ‏(rev. 1.3)‏  
GA-H55M-UD2H ‏(rev. 1.3)‏  GA-H55M-D2H ‏(rev. 1.3)‏  GA-P55-UD3L ‏(rev. 2.0)‏  
GA-P55-US3L ‏(rev. 2.3)‏  GA-H55-USB3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H55-UD3H ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H55M-USB3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-H55-USB3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-H55M-USB3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-P55-US3L ‏(rev. 2.0)‏  GA-H55M-UD2H ‏(rev. 1.0)‏  GA-H55M-S2H ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست h55

مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست h57

GA-H57M-USB3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-H57M-USB3 ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست h57

مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست Q57

GA-Q57M-S2H ‏(rev. 1.0)‏
مادربرد گیگابایت سوکت 1156 چیپ ست Q57

قیمت