دسته تبدیل 8 پین نر برق پاور به دو تا 2 6 پین ماده گرافیک

تبدیل 8 پین نر برق پاور به دو تا 2 6 پین ماده گرافیک دسته

لپ تاپ و مینی لپتاپ