انواع سی پی یو Intel Core 2 Duo دو و چهار هسته ای الپیکالا

قیمت سی پی یو intel core 2 duo

قیمت سی پی یو intel core 2 duo e8400 تری و باکس دست دوم

لیست سی پی یو Core 2 Duo

مدل پردازنده تعداد هسته سرعت هر هسته حافظه کش
cache
توان
   Core 2 Duo E7300 2 / 2 2.66 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E6700 2 / 2 2.66 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Duo E6750 2 / 2 2.66 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Duo E7400 (LP) 2 / 2 2.8 GHz 3 MB  
   Core 2 Duo E7400 2 / 2 2.8 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E8190 2 / 2 2.66 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E8200 2 / 2 2.66 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E7500 2 / 2 2.93 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E8290 2 / 2 2.83 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E7600 2 / 2 3.06 GHz 3 MB 65W
   Core 2 Duo E8300 2 / 2 2.83 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E6850 2 / 2 3 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Duo E8400 2 / 2 3 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E8500 2 / 2 3.16 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E8600 2 / 2 3.33 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Duo E6305 2 / 2 1.86 GHz 2 MB 65W
   Core 2 Duo E6405 2 / 2 2.13 GHz 2 MB 65W
   Celeron 440 (B) 1 / 1 2 GHz 512 KB  
   Celeron 450 1 / 1 2.2 GHz 512 KB 35W
   Celeron E3400 2 / 2 2.6 GHz 1 MB 65W
   Celeron E3500 2 / 2 2.7 GHz 1 MB 65W
   Pentium E6800 2 / 2 3.33 GHz 2 MB 65W
   Core 2 Quad Q9650 4 / 4 3 GHz 12 MB 95W
   Core 2 Extreme QX9770 4 / 4 3.2 GHz 12 MB 136W
انواع سی پی یو Intel Core 2 Duo E8400 دو و چهار هسته ای

قیمت cpu Quad core

مدل پردازنده تعداد هستهسرعت هر هسته حافظه کش
cache
توان
   Core 2 Quad Q8400 4 / 4 2.66 GHz 4 MB 95W
   Core 2 Quad Q8400S 4 / 4 2.66 GHz 4 MB 65W
   Core 2 Quad Q9400 4 / 4 2.66 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9400S 4 / 4 2.66 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Quad Q6700 4 / 4 2.66 GHz 8 MB 95W
   Core 2 Quad Q9500 4 / 4 2.83 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9505 4 / 4 2.83 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9505S 4 / 4 2.83 GHz 6 MB 65W
   Core 2 Quad Q9450 4 / 4 2.66 GHz 12 MB 95W
   Core 2 Quad Q9450S 4 / 4 2.66 GHz 12 MB 65W
   Core 2 Quad Q9550 4 / 4 2.83 GHz 12 MB 95W
   Core 2 Quad Q9550S 4 / 4 2.83 GHz 12 MB 65W
   Core 2 Quad Q9700 4 / 4 3.16 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9705 4 / 4 3.16 GHz 6 MB 95W
   Core 2 Quad Q9650 4 / 4 3 GHz 12 MB 95W
   Celeron 440 (B) 1 / 1 2 GHz 512 KB  
   Celeron 450 1 / 1 2.2 GHz 512 KB 35W
   Celeron E3400 2 / 2 2.6 GHz 1 MB 65W
   Celeron E3500 2 / 2 2.7 GHz 1 MB 65W
   Pentium E6800 2 / 2 3.33 GHz 2 MB 65W
Core 2 Duo E8500 2 / 2 3.16 GHz 6 MB 65W
Core 2 Duo E8600 2 / 2 3.33 GHz 6 MB 65W
Core 2 Extreme QX9650 4 / 4 3 GHz 12 MB 130W
Core 2 Extreme QX9770 4 / 4 3.2 GHz 12 MB 136W
انواع سی پی یو Intel Core 2 Duo E8400 دو هسته ای

قیمت cpu core 2 quad چهار هسته ای و دو هسته ای

قیمت cpu core 2 duo e8400
قیمت سی پی یو intel core 2 duo e8600
خرید cpu e8700
Cpu 8400 قیمت
خرید سی پی یو core 2 extreme
اعداد روی cpu

قیمت پردازنده های اینتل