لیست پردازنده های Intel Core I5 الپیکالا

لیست تمامی نسل های پردازنده intel core i5 موجود تا نسل 11

جداول سی پی یو core i5

مدل سی پی یو i5نسلسرعتTurbo
(1 Core)
Turbo
(All Cores)
Cores
Intel Core i5-1135G711.2.40 GHz4.00 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-1145G711.2.60 GHz4.20 GHz3.80 GHz4
Intel Core i5-10210U10.1.60 GHz4.20 GHz3.80 GHz4
Intel Core i5-10210Y10.1.00 GHz4.00 GHz2.10 GHz4
Intel Core i5-10300H10.2.50 GHz4.50 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-1030G410.0.70 GHz3.50 GHz3.00 GHz4
Intel Core i5-1030G710.0.80 GHz3.50 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-1030NG710.1.10 GHz3.50 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-10310Y10.1.10 GHz4.10 GHz2.20 GHz4
Intel Core i5-1034G110.0.80 GHz3.60 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-1035G110.1.00 GHz3.60 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-1035G410.1.10 GHz3.70 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-1035G710.1.20 GHz3.70 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-1038NG710.2.00 GHz3.80 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-1040010.2.90 GHz4.30 GHz4.00 GHz6
Intel Core i5-10400F10.2.90 GHz4.30 GHz4.00 GHz6
Intel Core i5-10400H10.2.60 GHz4.60 GHz3.80 GHz4
Intel Core i5-10400T10.2.00 GHz3.60 GHz3.20 GHz6
Intel Core i5-1050010.3.10 GHz4.50 GHz4.20 GHz6
Intel Core i5-10500T10.2.30 GHz3.80 GHz3.50 GHz6
Intel Core i5-10500TE10.2.30 GHz3.70 GHz3.50 GHz6
Intel Core i5-1060010.3.30 GHz4.80 GHz4.40 GHz6
Intel Core i5-10600K10.4.10 GHz4.80 GHz4.50 GHz6
Intel Core i5-10600KF10.4.10 GHz4.80 GHz4.50 GHz6
Intel Core i5-10600T10.2.40 GHz4.00 GHz3.70 GHz6
Intel Core i5-L16G710.1.40 GHz3.00 GHz1.80 GHz5
Intel Core i5-9300H9.2.40 GHz4.10 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-9300HF9.2.40 GHz4.10 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-94009.2.90 GHz4.10 GHz3.90 GHz6
Intel Core i5-9400F9.2.90 GHz4.10 GHz3.90 GHz6
Intel Core i5-9400H9.2.50 GHz4.30 GHz4
Intel Core i5-9400T9.1.80 GHz3.40 GHz2.80 GHz6
Intel Core i5-95009.3.00 GHz4.40 GHz4.00 GHz6
Intel Core i5-9500E9.3.00 GHz4.20 GHz6
Intel Core i5-9500F9.3.00 GHz4.40 GHz4.00 GHz6
Intel Core i5-9500T9.2.20 GHz3.70 GHz3.20 GHz6
Intel Core i5-9500TE9.2.20 GHz3.60 GHz6
Intel Core i5-96009.3.10 GHz4.60 GHz4.10 GHz6
Intel Core i5-9600T9.2.30 GHz3.90 GHz3.20 GHz6
Intel Core i5-8200Y8.1.30 GHz3.90 GHz2.80 GHz2
Intel Core i5-8210Y8.1.60 GHz3.60 GHz2.80 GHz2
Intel Core i5-8250U8.1.60 GHz3.40 GHz2.30 GHz4
Intel Core i5-8257U8.1.40 GHz3.90 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-8259U8.2.30 GHz3.80 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-8260U8.1.60 GHz3.90 GHz2.60 GHz4
Intel Core i5-8265U8.1.60 GHz3.90 GHz2.30 GHz4
Intel Core i5-8269U8.2.60 GHz4.20 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-8279U8.2.40 GHz4.10 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-8300H8.2.30 GHz4.00 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-8305G8.2.80 GHz3.80 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-8310Y8.1.60 GHz3.90 GHz3.00 GHz2
Intel Core i5-8350U8.1.70 GHz3.60 GHz2.40 GHz4
Intel Core i5-8365U8.1.60 GHz4.10 GHz2.60 GHz4
Intel Core i5-8365UE8.1.60 GHz4.10 GHz2.60 GHz4
Intel Core i5-84008.2.80 GHz3.80 GHz4.00 GHz6
Intel Core i5-8400B8.2.80 GHz3.80 GHz4.00 GHz6
Intel Core i5-8400H8.2.50 GHz4.20 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-8400T8.1.70 GHz3.30 GHz2.80 GHz6
Intel Core i5-85008.3.00 GHz4.10 GHz3.70 GHz6
Intel Core i5-8500B8.3.00 GHz4.10 GHz3.70 GHz6
Intel Core i5-8500T8.2.10 GHz3.50 GHz3.00 GHz6
Intel Core i5-86008.3.10 GHz4.20 GHz3.80 GHz6
Intel Core i5-8600K8.3.60 GHz4.30 GHz4.10 GHz6
Intel Core i5-8600T8.2.30 GHz3.70 GHz3.20 GHz6
Intel Core i5-9600K8.3.70 GHz4.60 GHz4.30 GHz6
Intel Core i5-9600KF8.3.70 GHz4.60 GHz4.30 GHz6
Intel Core i5-7200U7.2.50 GHz3.10 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-7260U7.2.20 GHz3.40 GHz3.40 GHz2
Intel Core i5-7267U7.3.10 GHz3.50 GHz3.50 GHz2
Intel Core i5-7287U7.3.30 GHz3.70 GHz3.70 GHz2
Intel Core i5-7300HQ7.2.50 GHz3.50 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-7300U7.2.60 GHz3.50 GHz3.50 GHz2
Intel Core i5-7360U7.2.30 GHz3.60 GHz3.60 GHz2
Intel Core i5-74007.3.00 GHz3.50 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-7400T7.2.40 GHz3.00 GHz2.80 GHz4
Intel Core i5-7440EQ7.2.90 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-7440HQ7.2.80 GHz3.80 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-7442EQ7.2.10 GHz2.90 GHz4
Intel Core i5-75007.3.40 GHz3.80 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-7500T7.2.70 GHz3.30 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-76007.3.50 GHz4.10 GHz3.90 GHz4
Intel Core i5-7600K7.3.80 GHz4.20 GHz4.20 GHz4
Intel Core i5-7600T7.2.80 GHz3.70 GHz3.50 GHz4
Intel Core i5-7640X7.4.00 GHz4.20 GHz4.20 GHz4
Intel Core i5-6198DU6.2.30 GHz2.80 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-6200U6.2.30 GHz2.80 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-6260U6.1.80 GHz2.90 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-6267U6.2.90 GHz3.30 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-6287U6.3.10 GHz3.50 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-6300HQ6.2.30 GHz3.20 GHz2.70 GHz4
Intel Core i5-6300U6.2.40 GHz3.00 GHz2.60 GHz2
Intel Core i5-6350HQ6.2.30 GHz3.20 GHz2.70 GHz4
Intel Core i5-6360U6.2.00 GHz3.10 GHz3.00 GHz2
Intel Core i5-64006.2.70 GHz3.30 GHz3.00 GHz4
Intel Core i5-6400T6.2.20 GHz2.80 GHz2.50 GHz4
Intel Core i5-6440EQ6.2.70 GHz3.40 GHz3.00 GHz4
Intel Core i5-6440HQ6.2.60 GHz3.50 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-6442EQ6.1.90 GHz2.70 GHz2.40 GHz4
Intel Core i5-65006.3.20 GHz3.60 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-6500T6.2.50 GHz3.10 GHz2.80 GHz4
Intel Core i5-6585R6.2.80 GHz3.60 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-66006.3.30 GHz3.90 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-6600K6.3.50 GHz3.90 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-6600T6.2.70 GHz3.50 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-6685R6.3.20 GHz3.80 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-5200U5.2.20 GHz2.70 GHz2.50 GHz2
Intel Core i5-5250U5.1.60 GHz2.70 GHz2.50 GHz2
Intel Core i5-5257U5.2.70 GHz3.10 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-5287U5.2.90 GHz3.30 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-5300U5.2.30 GHz2.90 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-5350H5.3.10 GHz3.50 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-5350U5.1.80 GHz2.90 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-5575R5.2.80 GHz3.30 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-5675C5.3.10 GHz3.60 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-5675R5.3.10 GHz3.60 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-4200H4.2.80 GHz3.40 GHz2
Intel Core i5-4200M4.2.50 GHz3.10 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-4200U4.1.60 GHz2.60 GHz2.30 GHz2
Intel Core i5-4200Y4.1.40 GHz1.90 GHz1.90 GHz2
Intel Core i5-4202Y4.1.60 GHz2.00 GHz2
Intel Core i5-4210H4.2.90 GHz3.50 GHz2
Intel Core i5-4210M4.2.60 GHz3.20 GHz2
Intel Core i5-4210U4.1.70 GHz2.70 GHz2.35 GHz2
Intel Core i5-4210Y4.1.50 GHz1.90 GHz1.90 GHz2
Intel Core i5-4220Y4.1.60 GHz2.00 GHz2
Intel Core i5-4250U4.1.30 GHz2.60 GHz2.60 GHz2
Intel Core i5-4258U4.2.40 GHz2.90 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-4260U4.1.40 GHz2.70 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-4278U4.2.60 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-4288U4.2.60 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-4300M4.2.60 GHz3.30 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-4300U4.1.90 GHz2.90 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-4300Y4.1.60 GHz2.30 GHz2
Intel Core i5-4302Y4.1.60 GHz2.30 GHz2.00 GHz2
Intel Core i5-4308U4.2.80 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-4310M4.2.70 GHz3.30 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-4310U4.2.00 GHz3.00 GHz3.00 GHz2
Intel Core i5-4330M4.2.80 GHz3.50 GHz3.50 GHz2
Intel Core i5-4340M4.2.90 GHz3.50 GHz3.50 GHz2
Intel Core i5-4350U4.1.40 GHz2.90 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-4360U4.1.50 GHz2.90 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-4400E4.2.70 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-4402E4.1.60 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-4402EC4.2.50 GHz2
Intel Core i5-4410E4.2.90 GHz2
Intel Core i5-4422E4.1.80 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-44304.3.00 GHz3.20 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-4430S4.2.70 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-44404.3.10 GHz3.30 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-4440S4.2.80 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-44604.3.20 GHz3.40 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-4460S4.2.90 GHz3.40 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-4460T4.1.90 GHz2.70 GHz2.30 GHz4
Intel Core i5-45704.3.20 GHz3.60 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-4570R4.2.70 GHz3.20 GHz2.90 GHz4
Intel Core i5-4570S4.2.90 GHz3.60 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-45904.3.30 GHz3.70 GHz3.50 GHz4
Intel Core i5-4590S4.3.00 GHz3.70 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-4590T4.2.00 GHz3.00 GHz2.50 GHz4
Intel Core i5-46704.3.40 GHz3.80 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-4670K4.3.40 GHz3.80 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-4670T4.2.30 GHz3.30 GHz2.80 GHz4
Intel Core i5-46904.3.50 GHz3.90 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-4690K4.3.50 GHz3.90 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-4690S4.3.20 GHz3.90 GHz3.50 GHz4
Intel Core i5-4690T4.2.50 GHz3.50 GHz3.00 GHz4
Intel Core i5-3210M3.2.50 GHz3.10 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-3230M3.2.60 GHz3.20 GHz2
Intel Core i5-3317U3.1.70 GHz2.60 GHz2
Intel Core i5-3320M3.2.60 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-33303.3.00 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-3330S3.2.70 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-3337U3.1.80 GHz2.70 GHz2
Intel Core i5-3339Y3.1.50 GHz2.00 GHz2
Intel Core i5-33403.3.10 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-3340M3.2.70 GHz3.40 GHz2
Intel Core i5-3340S3.2.80 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-3350P3.3.10 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-3360M3.2.80 GHz3.50 GHz2
Intel Core i5-3380M3.2.90 GHz3.60 GHz2
Intel Core i5-3427U3.1.80 GHz2.80 GHz2
Intel Core i5-3437U3.1.90 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-3439Y3.1.50 GHz2.30 GHz2
Intel Core i5-34503.3.10 GHz3.50 GHz4
Intel Core i5-3450S3.2.80 GHz3.50 GHz4
Intel Core i5-34703.3.20 GHz3.60 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-3470S3.2.90 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-3470T3.2.90 GHz3.60 GHz2
Intel Core i5-3475S3.2.90 GHz3.60 GHz4
Intel Core i5-35503.3.30 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-3550S3.3.00 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-35703.3.40 GHz3.80 GHz3.80 GHz4
Intel Core i5-3570K3.3.40 GHz3.80 GHz3.80 GHz4
Intel Core i5-3570S3.3.10 GHz3.80 GHz4
Intel Core i5-3570T3.2.30 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-3610ME3.2.70 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-23002.2.80 GHz3.10 GHz4
Intel Core i5-23102.2.90 GHz3.20 GHz4
Intel Core i5-23202.3.00 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-2380P2.3.10 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-2390T2.2.70 GHz3.50 GHz2
Intel Core i5-24002.3.10 GHz3.40 GHz4
Intel Core i5-2400S2.2.50 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-2405S2.2.50 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-2410M2.2.30 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-2415M2.2.30 GHz2.90 GHz2
Intel Core i5-2430M2.2.40 GHz3.00 GHz2
Intel Core i5-2435M2.2.40 GHz3.00 GHz2
Intel Core i5-2450M2.2.50 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-2450P2.3.20 GHz3.50 GHz4
Intel Core i5-2467M2.1.60 GHz2.30 GHz2.00 GHz2
Intel Core i5-25002.3.30 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-2500k2.3.30 GHz3.70 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-2500S2.2.70 GHz3.70 GHz4
Intel Core i5-2500T2.2.30 GHz3.30 GHz4
Intel Core i5-2510E2.2.50 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-2515E2.2.50 GHz3.10 GHz2
Intel Core i5-2520M2.2.50 GHz3.20 GHz3.20 GHz2
Intel Core i5-2537M2.1.40 GHz2.30 GHz2
Intel Core i5-2540M2.2.60 GHz3.30 GHz2
Intel Core i5-2550k2.3.40 GHz3.80 GHz4
Intel Core i5-2557M2.1.70 GHz2.70 GHz2
سی پی یو i5