لیست پردازنده های CPU AMD Athlon Phenom Sempron در بازار الپیکالا

خرید پردازنده AMD ای ام دی سری Athlon – Phenom – Sempron

لیست سی پی یو های موجود سمپرون – اتلون و فنوم

لیست سی پی یو های amd

Athlon IIX2 215(ADX215OCK22GM),2.7GHz,512KB,rev.C3,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 215(ADX215OCK22GQ),2.7GHz,512KB,rev.C2,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 220(ADX220OCK22GM),2.8GHz,512KB,rev.C3,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 235e(AD235EHDK23GQ),2.7GHz,1MB,rev.C2,45W,SocketAM3
Athlon IIX2 240(ADX240OCK23GQ),2.8GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 240e(AD240EHDK23GM),2.8GHz,1MB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX2 240e(AD240EHDK23GQ),2.8GHz,1MB,rev.C2,45W,SocketAM3
Athlon IIX2 245(ADX245OCK23GM),2.9GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 245(ADX245OCK23GQ),2.9GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 245e(AD245EHDK23GM),2.9GHz,1MB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX2 250(ADX250OCK23GM) ,3.0GHz,1MB,rev.C3,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 250(ADX250OCK23GQ),3.0GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 250e(AD250EHDK23GM),3.0GHz,1MB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX2 255(ADX255OCK23GM),3.1GHz,512KB,rev.C3,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 255(ADX255OCK23GQ),3.1GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 255e(AD255EHDK23GM),3.1GHz,1MB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX2 260(ADX260OCK23GM),3.2GHz,1MB,rev.C3,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 275(ADX275OCK23GM),3.5GHz,1MB,rev.C3,65W,SocketAM3
Athlon IIX2 280(ADX280OCK23GM),3.6GHz,1MB,rev.C3,65W,SocketAM3
Athlon IIX3 400e(AD400EHDK32GI),2.2GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3
Athlon IIX3 405e(AD405EHDK32GI),2.3GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3
Athlon IIX3 405e(AD405EHDK32GM),2.3GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX3 415e(AD415EHDK32GM),2.5GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX3 425( ADX425WFK32GI),2.7GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3
Athlon IIX3 425e(AD425EHDK32GM),2.7GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX3 435( ADX435WFK32GI),2.9GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3
Athlon IIX3 435( ADX435WFK32GM),2.9GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX3 440( ADX440WFK32GI),3.0GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3
Athlon IIX3 440( ADX440WFK32GM),3.0GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX3 445( ADX445WFK32GM),3.1GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX3 450(ADX450WFK32GM),3.2GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX3 460(ADX460WFK32GM),3.4GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX4 600e(AD600EHDK42GI),2.2GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3
Athlon IIX4 605e(AD605EHDK42GI),2.3GHz,512KB,rev.C2,45W,SocketAM3
Athlon IIX4 605e(AD605EHDK42GM),2.3GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX4 610e(AD610EHDK42GM),2.4GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX4 620(ADX620WFK42GI),2.6GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3
Athlon IIX4 620e(AD620EHDK42GM),2.6GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3
Athlon IIX4 630(ADX630WFK42GI),2.8GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX4 630(ADX630WFK42GM),2.8GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX4 635(ADX635WFK42GI),2.9GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3
Athlon IIX4 635(ADX635WFK42GM),2.9GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX4 640(ADX640WFK42GM),3.0GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon IIX4 655(ADX655WFK42GM),3.3GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3
Athlon X2 5200+(GM),2.3GHz,1MB,rev.C3,65W,AD5200OCK22GM,SocketAM3
Phenom IIX2 545 (HDX545WFK2DGI),3.0GHz,80W,rev.C2,SocketAM3,Dual-Core
Phenom IIX2 545( HDX545WFK2DGM),3.0GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3
Phenom IIX2 550 (HDZ550WFK2DGI),3.1GHz,80W,rev.C2,SocketAM3,Dual-Core
Phenom IIX2 550( HDX550WFK2DGM),3.1GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3
Phenom IIX2 555( HDZ555WFK2DGM),3.2GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3
Phenom IIX2 565(HDZ565WFK2DGM),3.4GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3
Phenom IIX2 570(HDZ570WFK2DGM),3.5GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3
Phenom IIX2 B59(HDXB59WFK2DGM),3.4GHz,rev.C3,89W,SocketAM3
Phenom IIX3 700e (HD700EOCK3DGI),2.4GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Phenom IIX3 705e (HD705EOCK3DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Phenom IIX3 710 (HDX710WFK3DGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Phenom IIX3 720 (HDX720WFK3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Phenom IIX3 720 (HDZ720WFK3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Phenom IIX3 740 (HDZ740WFK3DGI),3.0GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core
Phenom IIX4 805 (HDX805WFK4FGI),2.5GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 810 (HDX810WFK4FGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 820 (HDX820WFK4FGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 840 (HDX840WFK42GM),3.2GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 850 (HDX850WFK42GM),3.3GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 900e (HD900EOCK4DGI),2.4GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 905e (HD905EOCK4DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 905e (HD905EOCK4DGM),2.5GHz,65W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 910 (HDX910WFK4DGI),2.6GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 910E(HD910EOCK4DGM),2.6GHz,65W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 925 (HDX925WFK4DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 925 (HDX925WFK4DGM),2.8GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 945 (HDX945FBK4DGI),3.0GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGI),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGM),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 955 (HDX955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 955 (HDX955FBK4DGM),3.2GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 955 (HDX955WFK4DGM),3.2GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGM),3.2GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 960 (HDX960WFK4DGM),3.3GHz,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 965 (HDZ965FBK4DGM),3.4GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 975 (HDZ975FBK4DGM),3.6GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX4 980 (HDZ980FBK4DGM),3.7GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Phenom IIX6 1035T(HDT35TWFK6DGR),2.6GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Phenom IIX6 1055T(HDT55TFBK6DGR),2.8GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Phenom IIX6 1055T(HDT55TWFK6DGR),2.8GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Phenom IIX6 1065T(HDT65TWFK6DGR),2.9GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Phenom IIX6 1090T(HDT90ZFBK6DGR),3.2GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Phenom IIX6 1100T(HDE00ZFBK6DGR),3.3GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
Sempron 140,SDX140HBK13GQ,2.7GHz,1024K,rev.C2,45W,SocketAM3
Sempron 145,SDX145HBK13GM,2.8GHz,1024K,rev.C3,45W,SocketAM3
Sempron 150,SDX150HBK13GM,2.9GHz,1024K,rev.C3,45W,SocketAM3
لیست سی پی یو های amd

لیست قیمت سی پی یو amd لیست cpu های amd سی پی یو اتلون و فنوم و سمپورن