دسته سیم لحیم ارزان

وای - پستی وجود نداره

سیم لحیم ارزان دسته

لپ تاپ و مینی لپتاپ