تعویض باتری لپ تاپ اچ پی سری HP CQ35 HSTNN-LB93 الپیکالا

مشخصات باتری لپ تاپ HP CQ60

توان باتری لپ تاپ 35 وات ساعت
ولتاژ باتری لپ تاپ 10.8 ولت
همساز با لپ تاپ های Presario CQ36, dv3-2000
پارت نامبر لپ تاپ HSTNN-XB94, HSTNN-IB93
تعویض باتری لپ تاپ اچ پی سری HP CQ35 HSTNN-LB93

مدل باتری لپ تاپ HP CQ20

NU089AAHSTNN-XB94HSTNN-XB93HSTNN-OB94HSTNN-OB93HSTNN-LB94HSTNN-LB93HSTNN-IB94HSTNN-IB93HSTNN-DB94516479-121

CQ36-114TXPresario CQ36-113TXPresario CQ36-110TXPresario CQ36-108TXPresario CQ36-106TXPresario CQ36-105TXPresario CQ36-104TXPresario CQ36-103TXPresario CQ36-100Presario CQ35-244TXPresario CQ35-243TXPresario CQ35-242TXPresario

CQ35-241TXPresario CQ35-240TXPresario CQ35-238TXPresario CQ35-236TXPresario CQ35-235TXPresario CQ35-233TXPresario CQ35-230TXPresario CQ35-229TXPresario CQ35-228TXPresario CQ35-227TXPresario CQ35-226TXPresario CQ35-225TXPresario CQ35-224TXPresario CQ35-223TXPresario CQ35-222TXPresario CQ35-219TXPresario CQ35-218TUPresario CQ35-217TXPresario CQ35-217TUPresario CQ35-216TUPresario CQ35-215TUPresario CQ35-214TXPresario CQ35-213TXPresario CQ35-211TXPresario

باتری لپ تاپ اچ پی

CQ35-208TUPresario CQ35-207TUPresario CQ35-206TUPresario CQ35-205TXPresario CQ35-204TXPresario CQ35-203TXPresario CQ35-202TXPresario CQ35-202TUPresario CQ35-201TXPresario CQ35-200Presario CQ35-129TXPresario CQ35-128TXPresario CQ35-127TXPresario CQ35-126TXPresario CQ35-125TXPresario

باتری لپ تاپ سری HP CQ60

CQ35-124TXPresario CQ35-122TXPresario CQ35-121TXPresario CQ35-120TXPresario CQ35-119TXPresario CQ35-118TXPresario CQ35-118TUPresario CQ35-117TXPresario CQ35-117TUPresario CQ35-116TXPresario CQ35-116TUPresario CQ35-115TXPresario CQ35-115TUPresario CQ35-114TXPresario CQ35-114TUPresario CQ35-113TXPresario

CQ35-113TUPresario CQ35-112TXPresario CQ35-112TUPresario CQ35-111TXPresario CQ35-111TUPresario CQ35-110TXPresario CQ35-110TUPresario CQ35-109TXPresario CQ35-109TUPresario CQ35-108TXPresario CQ35-108TUPresario CQ35-107TXPresario CQ35-107TUPresario CQ35-106TXPresario CQ35-106TUPresario CQ35-105TXPresario

CQ35-105TUPresario CQ35-104TXPresario CQ35-104TUPresario CQ35-103TXPresario CQ35-103TUPresario CQ35-102TXPresario CQ35-102TUPresario CQ35-101TXPresario CQ35-101TUPresario CQ35-100Pavilion dv3t-2000Pavilion dv3-2390eoPavilion dv3-2390egPavilion dv3-2380egPavilion dv3-2360eePavilion dv3-2355eePavilion dv3-

باتری لپ تاپ سری پاویلیون

2350elPavilion dv3-2350eePavilion dv3-2350edPavilion dv3-2340ezPavilion dv3-2330txPavilion dv3-2329txPavilion dv3-2328txPavilion dv3-2327txPavilion dv3-2326txPavilion dv3-2325txPavilion dv3-2324txPavilion dv3-2323txPavilion dv3-2322txPavilion dv3-2321txPavilion dv3-2320txPavilion dv3-2320esPavilion dv3-

2320epPavilion dv3-2319txPavilion dv3-2318txPavilion dv3-2317txPavilion dv3-2316txPavilion dv3-2315txPavilion dv3-2314txPavilion dv3-2313txPavilion dv3-2312txPavilion dv3-2311txPavilion dv3-2310txPavilion dv3-2310swPavilion dv3-

2310erPavilion dv3-2310eaPavilion dv3-2309txPavilion dv3-2308txPavilion dv3-2307txPavilion dv3-2306txPavilion dv3-2305txPavilion dv3-2304txPavilion dv3-2303txPavilion dv3-2302txPavilion dv3-2301txPavilion dv3-2301tuPavilion dv3-2300Pavilion dv3-2175eePavilion dv3-2165eePavilion dv3-2160eoPavilion dv3-

2157clPavilion dv3-2155mxPavilion dv3-2155eePavilion dv3-2154caPavilion dv3-2150usPavilion dv3-2150txPavilion dv3-2150evPavilion dv3-2150esPavilion dv3-2150epPavilion dv3-2150elPavilion dv3-2150ejPavilion dv3-2150ecPavilion dv3-2149txPavilion dv3-2147txPavilion dv3-2146txPavilion dv3-2145txPavilion dv3-

2144txPavilion dv3-2140eoPavilion dv3-2140eiPavilion dv3-2139txPavilion dv3-2138txPavilion dv3-2137txPavilion dv3-2136txPavilion dv3-2135txPavilion dv3-2133txPavilion dv3-2131txPavilion dv3-2130ezPavilion dv3-2130esPavilion dv3-2130elPavilion dv3-2130eiPavilion dv3-2130efPavilion dv3-2130eaPavilion dv3-

2129txPavilion dv3-2128txPavilion dv3-2127txPavilion dv3-2126txPavilion dv3-2125eePavilion dv3-2123txPavilion dv3-2122txPavilion dv3-2121txPavilion dv3-2120ssPavilion dv3-2120eaPavilion dv3-2119txPavilion dv3-2117txPavilion dv3-

2116txPavilion dv3-2115eePavilion dv3-2115eaPavilion dv3-2114txPavilion dv3-2113txPavilion dv3-2112txPavilion dv3-2111txPavilion dv3-2110txPavilion dv3-2110esPavilion dv3-2110erPavilion dv3-2110egPavilion dv3-2108tuPavilion dv3-

2107txPavilion dv3-2107tuPavilion dv3-2106tuPavilion dv3-2105tuPavilion dv3-2105eePavilion dv3-2103txPavilion dv3-2103tuPavilion dv3-2102txPavilion dv3-2102tuPavilion dv3-2101txPavilion dv3-2101tuPavilion dv3-2100Pavilion dv3-

2090enPavilion dv3-2090ejPavilion dv3-2080eoPavilion dv3-2070esPavilion dv3-2060ekPavilion dv3-2060eaPavilion dv3-2055eaPavilion dv3-2051eaPavilion dv3-2050ewPavilion dv3-2050evPavilion dv3-2050esPavilion dv3-2050epPavilion dv3-

2050eoPavilion dv3-2050ecPavilion dv3-2050eaPavilion dv3-2036txPavilion dv3-2035txPavilion dv3-2034txPavilion dv3-2033txPavilion dv3-2033egPavilion dv3-2032txPavilion dv3-2030txPavilion dv3-2030ezPavilion dv3-2030eoPavilion dv3-

2030ekPavilion dv3-2030eiPavilion dv3-2030efPavilion dv3-2029txPavilion dv3-2028txPavilion dv3-2027txPavilion dv3-2027eePavilion dv3-2026txPavilion dv3-2025txPavilion dv3-2025egPavilion dv3-2025eePavilion dv3-2024txPavilion dv3-

2023txPavilion dv3-2022txPavilion dv3-2021txPavilion dv3-2020txPavilion dv3-2020etPavilion dv3-2020elPavilion dv3-2020eiPavilion dv3-2019txPavilion dv3-2018txPavilion dv3-2017txPavilion dv3-2017eePavilion dv3-2016txPavilion dv3-

2015txPavilion dv3-2015eePavilion dv3-2014txPavilion dv3-2013txPavilion dv3-2012txPavilion dv3-2011txPavilion dv3-2010txPavilion dv3-2010etPavilion dv3-2010elPavilion dv3-2009txPavilion dv3-2008txPavilion dv3-2008tuPavilion dv3-

2007txPavilion dv3-2007tuPavilion dv3-2007eePavilion dv3-2006txPavilion dv3-2006tuPavilion dv3-2005txPavilion dv3-2005tuPavilion dv3-2005eePavilion dv3-2004txPavilion dv3-2004tuPavilion dv3-2003txPavilion dv3-2003tuPavilion dv3-

2002txPavilion dv3-2002tuPavilion dv3-2001xxPavilion dv3-2001TXPavilion dv3-2001tuPavilion dv3-2000

مدل معروف لپ تاپ

باتری لپ تاپ hp pavilion dv6
باتری لپ تاپ hp pavilion 15
باتری لپ تاپ hp pavilion dv6 6090
باتری لپ تاپ hp pavilion dv6000
باتری لپ تاپ hp pavilion g6
باتری لپ تاپ hp pavilion dv4
باتری لپ تاپ hp 620
باتری لپ تاپ hp 8440p