لیست مادربرد های الایت گروپ Elite Group اینتل Intel و ای ام دی Amd الپیکالا

مادربرد الایت گروپ پردازنده اینتل lpkala

مادربرد الایت گروپ سوکت 1200

B560H6-M22elite group ecs
H510H6-M2elite group ecs
H510H6-M7elite group ecs
H410H6-M2elite group ecs
H410H6-M17elite group ecs
Q470H6-M6elite group ecs
H410H6-M7elite group ecs
H410H6-TI2elite group ecs
مادربرد الایت گروپ سوکت 1200

مادربرد الایت گروپ سوکت 1151

elite group ecsB360H5-M21151
elite group ecsH310CH5-TI1151
elite group ecsH310CH5-TI21151
elite group ecsQ370H5-M61151
elite group ecsH310CH5-M111151
elite group ecsB360H5-M71151
elite group ecsH310CH5-M71151
elite group ecsH310CH5-M21151
elite group ecsH310H5-TI21151
elite group ecsB360_TIGER-9_T91151
elite group ecsH310H5-M141151
elite group ecsH310H5-M71151
elite group ecsH310H5-M41151
elite group ecsH110M-C2H D3L1151
elite group ecsH310H5-M21151
elite group ecsZ370-LIGHTSABER1151
elite group ecsB250H4-M201151
elite group ecsB250H4-M12_T_VT1151
elite group ecsH110H4-M191151
elite group ecsB250H4-M8_M8S1151
elite group ecsZ270-LIGHTSABER1151
elite group ecsH110M-SI021151
elite group ecsH110I-C33_C3D1151
elite group ecsB150H4-M61151
elite group ecsB150H4-M61151
elite group ecsQ170H4-M61151
elite group ecsH110T-SI011151
elite group ecsH110M4-C2D1151
elite group ecsH110I-C4P1151
elite group ecsZ170-LIGHTSABER1151
elite group ecsB150M4-C431151
elite group ecsH110M4-C331151
elite group ecsH110M4-C431151
elite group ecsH110M4-C211151
elite group ecsH110M4-C2H1151
elite group ecsH110M4-C231151
elite group ecsQ170-SF1001151
elite group ecsB150D-SF1001151
elite group ecsH1104-SF1001151
elite group ecsH110M4-C3V1151
elite group ecsH110-SF1001151
elite group ecsH110M4-C3D1151
elite group ecsB150M-P731151
elite group ecsZ170IU-C431151
elite group ecsH110M-C3V1151
elite group ecsH110M-C3D1151
مادربرد الایت گروپ سوکت 1151

مادربرد الایت گروپ سوکت 1150

elite group ecsB85H3-M1150
elite group ecsH81H3-M41150
elite group ecsB85H3-A31150
elite group ecsH81H3-M31150
elite group ecsH81H3-I/DVI1150
elite group ecsQ87H3-M61150
elite group ecsH81H3-I/HDMI1150
elite group ecsH81H3-M3S/TPM1150
elite group ecsH81H3-MV1150
elite group ecsH81H3-M1150
elite group ecsH81H3-BTC1150
مادربرد الایت گروپ سوکت 1150

مادربرد الایت گروپ پردازنده ای ام دی

مادربرد الایت گروپ سوکت Am4

elite group ecsB350AM4-MAm4
elite group ecsB350AM4-M2Am4
elite group ecsA320AM4-M3Am4
elite group ecsB350AM4-M2AAm4
elite group ecsA320AM4-M3DAm4
elite group ecsB450AM4-MAm4
elite group ecsA320AM4-M7Am4
elite group ecsA300AM4-TI5Am4
مادربرد الایت گروپ سوکت Am4

مادربرد الایت گروپ سوکت Am1

elite group ecsKAM1-IAm1
مادربرد الایت گروپ سوکت Am1

مادربرد الایت گروپ سوکت Fm2+

elite group ecsA78F2P-M2Fm2+
elite group ecsA78F2P-MFm2+
elite group ecsA68F2P-M4Fm2+
elite group ecsA68F2P-M2Fm2+
elite group ecsA68M-C4DLFm2+
elite group ecsA68F2P-M2Fm2+
elite group ecsA68F2P-M4Fm2+
مادربرد الایت گروپ سوکت Fm2+