لیست مادربرد گیگابایت gigabyte سوکت 1150 نقد و بررسی در الپیکالا

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel Z97

GA-Z97X-Gaming 3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z97-D3H ‏(rev. 1.1)‏ GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z97X-UD7 TH ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z97X-UD3H-BK ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z97X-Gaming GT ‏(rev. 1.0)‏
GA-Z97X-UD3H-BK ‏(rev. 1.2)‏  GA-Z97X-UD3H ‏(rev. 1.1)‏ GA-Z97X-Gaming 7 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z97X-UD5H-BK ‏(rev. 1.2)‏  GA-Z97X-SLI ‏(rev. 1.1)‏ GA-Z97X-Gaming 5 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z97X-SLI ‏(rev. 1.2)‏ GA-Z97X-SOC Force ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z97X-Gaming 3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z97-D3H ‏(rev. 1.2)‏ GA-Z97X-UD5H-BK ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z97X-UD7 TH ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z97X-UD5H-BK ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z97X-UD3H-BK ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z97X-UD5H ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z97X-UD5H ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z97X-Gaming G1 ‏(rev. 1.0)‏ GA-Z97X-UD3H ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z97-D3H ‏(rev. 1.0)‏ GA-Z97X-SLI ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel Z97

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel H97

GA-H97-Gaming 3 ‏(rev. 1.1)‏ GA-H97-Gaming 3 ‏(rev. 1.0)‏ GA-H97-D3H ‏(rev. 1.0)‏
GA-H97-D3H ‏(rev. 1.1)‏  GA-H97-HD3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-H97-HD3 ‏(rev. 1.0)‏
GA-H97N-WIFI ‏(rev. 1.0)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel H97

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel Z87

GA-Z87P-D3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-Z87X-UD5 TH ‏(rev. 1.x)‏  
G1.Sniper Z5S ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z87X-UD5H ‏(rev. 1.x)‏  
G1.Sniper 5 ‏(rev. 1.x)‏  GA-Z87X-UD4H ‏(rev. 1.x)‏  
G1.Sniper Z87 ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z87X-UD3H ‏(rev. 1.x)‏  
G1.Sniper M5 ‏(rev. 1.x)‏  GA-Z87X-HD3 ‏(rev. 1.1)‏  
GA-Z87X-OC Force ‏(rev. 1.x)‏  GA-Z87-HD3 ‏(rev. 1.x)‏  
GA-Z87X-OC ‏(rev. 1.x)‏  GA-Z87-D3HP ‏(rev. 1.x)‏  
GA-Z87X-UD7 TH ‏(rev. 2.0)‏  GA-Z87P-D3 ‏(rev. 1.x)‏  
GA-Z87X-D3H ‏(rev. 1.x)‏  GA-Z87MX-D3H ‏(rev. 1.x)‏  
GA-Z87M-D3HP ‏(rev. 1.x)‏  مقایسه GA-Z87N-WIFI ‏(rev. 2.0)‏  
GA-Z87N-WIFI ‏(rev. 1.x)‏  GA-Z87M-D3H ‏(rev. 1.x)‏                                     
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel Z87

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel H87

GA-H87-D3H ‏(rev. 1.x)‏  GA-H87-HD3 ‏(rev. 1.x)‏  GA-H87M-D3H ‏(rev. 1.x)‏  
GA-H87M-HD3 ‏(rev. 1.x)‏  GA-H87N-WIFI ‏(rev. 1.x)‏  GA-H87N-WIFI ‏(rev. 2.0)‏  
GA-H87N ‏(rev. 1.1)‏  GA-H87TN ‏(rev. 1.0)‏   
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel H87

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel Q87

GA-Q87M-MK ‏(rev. 1.1)‏  GA-Q87M-D2H ‏(rev. 1.x)‏  GA-Q87TN ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel Q87

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel B85

GA-P85-Gaming 3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-B85M-D3H-A ‏(rev. 1.0)‏  GA-B85M-HD3-A ‏(rev. 1.0)‏  
GA-B85N Phoenix-WIFI ‏(rev. 2.0)‏  G1.Sniper B5 ‏(rev. 1.2)‏  GA-P85-D3T ‏(rev. 1.0)‏  
GA-B85M-D2V ‏(rev. 2.0)‏  GA-B85M-HD3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-B85N Phoenix-WIFI ‏(rev. 1.1)‏  
GA-P85-D3 ‏(rev. 2.x)‏  GA-B85M-D3V ‏(rev. 2.0)‏  GA-B85M-DASH ‏(rev. 1.1)‏  
G1.Sniper B5 ‏(rev. 1.x)‏  GA-B85-HD3 ‏(rev. 1.x)‏  GA-P85-D3 ‏(rev. 1.x)‏  
GA-B85M-D3H ‏(rev. 1.0/1.1)‏  GA-B85M-HD3 ‏(rev. 1.x)‏  GA-B85M-DS3H ‏(rev. 1.1)‏  
GA-B85M-D3V ‏(rev. 1.1)‏  GA-B85M-D2V ‏(rev. 1.1)‏  GA-B85N ‏(rev. 1.1)‏  
GA-B85TN ‏(rev. 1.0)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel B85

مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel H81

GA-H81M-S1 ‏(rev. 3.x)‏  GA-H81M-S ‏(rev. 2.x)‏  GA-H81M-DS2 ‏(rev. 4.0)‏  
GA-H81-D3 ‏(rev. 2.1)‏  GA-P81-D3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-H81M-S2PH ‏(rev. 2.1)‏  
GA-H81M-S2PT ‏(rev. 1.1)‏  GA-H81M-S2PV ‏(rev. 3.0)‏  GA-H81-D3 ‏(rev. 2.0)‏  
GA-H81M-S2PT ‏(rev. 1.0)‏  GA-H81M-DS2V ‏(rev. 2.0)‏  GA-H81M-S2PH ‏(rev. 2.0)‏  
GA-H81M-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H81M-S2PV ‏(rev. 2.0)‏  GA-H81M-S2PH ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H81-D3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H81M-DS2 ‏(rev. 1.0)‏   
GA-P81-D3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H81M-S2PV ‏(rev. 1.0)‏  GA-H81N ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1150 چیپ ست Intel H81