لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga775 الپیکالا

مادربرد 775 گیگابایت ddr3

GA-EP45-UD3LGA-G41MT-ES2HGA-EP41T-UD3LGA-EP43T-S3L
GA-EP45-UD3LRGA-EP41T-USB3GA-P41-ES3GGA-EP43-UD3L
GA-EP45T-UD3LRGA-P41-ES3GGA-P41T-ES3GGA-P43-ES3G ‏
GA-EP43-UD3LGA-EP45T-USB3PGA-EG41MF-US2HGA-G31M-ES2L
GA-EP43T-UD3LGA-P41T-USB3LGA-EG41MFT-US2HGA-G31M-ES2C
GA-EP43-US3LGA-EP41T-UD3LGA-G41MT-ES2LGA-EP43-UD3L
GA-P43-ES3GGA-G41MT-ES2LGA-G41MT-D3GA-G41M-ES2L
GA-EP43T-USB3GA-EP41-UD3LGA-EP43T-UD3LGA-G41M-Combo
GA-P41T-D3GA-EP41T-UD3LGA-G41M-ES2LGA-P41T-D3
GA-P41-ES3GGA-EP43T-S3LGA-EP43T-UD3LGA-P41T-D3P
GA-G41MT-S2 ‏(rev. 1.3‏GA-P43-ES3G ‏(rev. 1.4)‏GA-G41MT-S2 ‏(rev. 1.4)‏GA-G41MT-S2PT ‏(rev. 1.0)‏
GA-G41MT-S2 ‏(rev. 1.5)‏GA-G41MT-S2PT ‏(rev. 1.1)‏GA-G41MT-S2P ‏(rev. 1.4)‏GA-P41T-D3P ‏(rev. 1.5)‏
GA-P41T-D3P ‏(rev. 1.4)‏GA-EG41MFT-US2H ‏(rev. 1.4)‏GA-P41T-D3P ‏(rev. 1.6)‏GA-G41M-Combo ‏(rev. 2.0)‏
GA-G41MT-S2PT ‏(rev. 2.0)‏GA-G41MT-S2 ‏(rev. 2.1)‏GA-G41MT-S2PT ‏(rev. 2.1)‏GA-EP41-UD3L ‏(rev. 1.2)‏
GA-EP41-UD3L ‏(rev. 1.3‏GA-EP43T-USB3 ‏(rev. 2.0)‏  
مادربرد 775 گیگابایت ddr3

مادربرد گیگابایت lga775

GA-8GPNXP Duo ‏(rev. 1.x)‏GA-8ANXP-D ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915G-MF ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915G Pro ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I915P-D Pro ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915P-MF ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915P Duo ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915P Duo Pro ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I915P-G ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915P Pro ‏(rev. 1.x)‏GA-8IPE775 Pro ‏(rev. 1.x)‏GA-8IPE775-G ‏(rev. 1.0)‏
GA-8I915P Duo-A ‏(rev. 1.x)GA-8I915P Duo Pro-A ‏(rev. 1.0)‏GA-8IP775-G ‏(rev. 1.x)‏GA-8IPE775 ‏(rev. 1.x)‏
GA-8IP775 ‏(rev. 1.x)‏GA-8I925X-G ‏(rev. 2.x)‏GA-8S661FXM-775 ‏(rev. 1.x)‏GA-8I865GVM-775 ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I865GVMF-775 ‏(rev. 1.x)‏GA-8I865GM-775 ‏(rev. 1.0)‏GA-8I865GMF-775 ‏(rev. 1.x)‏GA-8AENXP-D ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I915G Duo ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915G-MFD ‏(rev. 2.0)‏GA-8I865PEM-775 ‏(rev. 1.x)‏GA-8S648FX-775 ‏(rev. 1.0)‏
GA-8I915P Pro ‏(rev. 2.x)‏GA-8I915P Dual Graphic ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915G-M ‏(rev. 2.2)‏GA-8I915PL-G ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I925XE-G ‏(rev. 1.0)‏GA-8S661GXM-775 ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915GL-MF ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915GV-MF ‏(rev. 1.2)‏
GA-8I915GV-M ‏(rev. 1.2)GA-8S648FX-775-C ‏(rev. 1.0)‏GA-8I915P-G ‏(rev. 2.x)‏GA-8I955X Royal ‏(rev. 1.x)‏
GA-8N-SLI Royal ‏(rev. 1.0)‏GA-8I955X Pro ‏(rev. 1.x)‏GA-8I945P Dual Graphic ‏(rev. 1.x)‏GA-8I945P Pro ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I945P-G ‏(rev. 1.x)‏GA-8I945PMF ‏(rev. 1.x)‏GA-8I945G Pro ‏(rev. 1.x)‏GA-8I945G ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I945GMF ‏(rev. 1.x)‏GA-8VT880P Combo ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915PL-G ‏(rev. 2.x)‏GA-8N-SLI Pro ‏(rev. 1.0)‏
GA-8I915PC Duo ‏(rev. 1.x)‏GA-8I848P775-G ‏(rev. 1.0)‏GA-8I915ME-GL ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915ME-G ‏(rev. 1.x)‏
GA-8AENXP Dual Graphic ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915P Duo ‏(rev. 2.1)‏GA-8I845GVM-775 ‏(rev. 1.0)‏GA-8VM800M-775 ‏(rev. 1.0)‏
GA-8I915ME-GV ‏(rev. 1.x)‏GA-8I865GVMK-775 ‏(rev. 1.0)‏GA-8GNXP-D ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915GM-G ‏(rev. 1.x)‏
GA-8VT880P Combo ‏(rev. 2.x)‏GA-8I945P Dual Graphic-R ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915P-D ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915GL-MFK ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I915MD-G ‏(rev. 1.x)‏GA-8I925XC-G ‏(rev. 1.0)‏GA-8I845GE775-G ‏(rev. 1.0)‏GA-8N-SLI ‏(rev. 1.0)‏
GA-8I945PL-G ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915MD-GV ‏(rev. 1.x)‏GA-8I915ME-C ‏(rev. 1.x)‏GA-G1975X ‏(rev. 1.0)‏
GA-8N-SLI Quad Royal ‏(rev. 1.1)‏GA-8I945P-G-RH ‏(rev. 1.x)‏GA-8I945PLGE-RH ‏(rev. 1.x)‏GA-8N775 ‏(rev. 1.0)‏
GA-8VM800PMD-775 ‏(rev. 1.0)‏GA-8I945GMH-RH ‏(rev. 1.x)‏GA-8N-SLI ‏(rev. 1.1)‏GA-8IPE775-G ‏(rev. 1.2)‏
GA-8I865GVMK-775 ‏(rev. 1.1)‏GA-8S661GXM-775 ‏(rev. 2.0)‏GA-8S661FXM-775 ‏(rev. 2.0)‏GA-8I865GMK-775 ‏(rev. 1.1)‏
GA-8I945GME ‏(rev. 1.x)‏GA-8I848P775-G ‏(rev. 1.1)‏  GA-8I865GME-775 ‏(rev. 1.x)‏GA-G1975X-C ‏(rev. 1.x)‏
GA-8I915P Duo ‏(rev. 2.0)‏GA-8I915G Pro ‏(rev. 2.x)‏GA-8I865G775-G ‏(rev. 1.x)‏GA-8I945GMF-RH ‏(rev. 1.x)‏
GA-965P-DS4 ‏(rev. 1.0)‏GA-8I945GZME-RH ‏(rev. 1.x)‏GA-965P-S3 ‏(rev. 1.0)‏GA-945P-S3 ‏(rev. 1.0)‏
GA-965P-DQ6 ‏(rev. 1.0)‏GA-965P-DS3 ‏(rev. 1.0)‏GA-8I865PE775-G-RH ‏(rev. 2.0)‏GA-945PL-S3 ‏(rev. 1.0)‏
GA-945GM-S2 ‏(rev. 1.0)GA-8I865G775-G-RH ‏(rev. 1.x)‏GA-8VM800PMD-775-RH ‏(rev. 1.0)‏GA-8I865GMK-775 ‏(rev. 1.0)‏
GA-945G-S3 ‏(rev. 1.0)‏GA-8I865GME-775-RH ‏(rev. 1.x)‏GA-965G-DS3 ‏(rev. 1.0)‏GA-945PLM-S2 ‏(rev. 1.0)‏
GA-945PLM-S2 ‏(rev. 1.1)‏GA-965GM-S2 ‏(rev. 1.0)‏GA-965G-DS4 ‏(rev. 2.0)‏GA-8I865GMK-775 ‏(rev. 2.0)‏
GA-945G-DS3 ‏(rev. 2.0)‏GA-945P-DS3 ‏(rev. 2.0)‏GA-946GM-DS2 ‏(rev. 2.0)‏GA-VM900M ‏(rev. 1.0)‏
GA-945GM-DS2 ‏(rev. 2.0)GA-945PL-DS3 ‏(rev. 2.0‏GA-945GMF-DS2 ‏(rev. 2.0)‏GA-965GM-DS2 ‏(rev. 2.0)‏
GA-946GZ-DS3 ‏(rev. 2.0‏GA-965G-DS3 ‏(rev. 2.0)‏GA-965P-DQ6 ‏(rev. 2.0)‏GA-965P-DS4 ‏(rev. 2.0)‏
GA-965P-DS3 ‏(rev. 2.0)‏GA-945GZM-S2 ‏(rev. 2.1)‏GA-945GME-DS2 ‏(rev. 2.0)‏GA-945PLM-DS2 ‏(rev. 2.1)‏
GA-945PLM-S2 ‏(rev. 2.1)GA-8I865GME-775-RH ‏(rev. 2.0)‏GA-8I865PE775-G-RH ‏(rev. 3.0)‏GA-945GZMT-S2-DB ‏(rev. 3.0)‏
GA-VT890P ‏(rev. 1.0)‏  GA-N680SLI-DQ6 ‏(rev. 1.0)‏  GA-965QM-DS2 ‏(rev. 2.0)‏GA-945GZM-S2 ‏(rev. 3.x)‏
GA-VM800PMC ‏(rev. 1.0)‏  GA-945GME-DS2 ‏(rev. 3.0)‏  GA-945P-DS3 ‏(rev. 3.3)‏GA-945P-S3 ‏(rev. 3.3)‏
GA-8I865GME-775-RH-AS ‏(rev. 1.0)‏  GA-8IPE775-G ‏(rev. 1.1)‏  GA-8I865PE775-G-RH ‏(rev. 4.9)‏GA-945PL-S3E ‏(rev. 2.0)‏
GA-N650SLI-DS4 ‏(rev. 1.0)‏  GA-945GCMX-S2 ‏(rev. 6.6)‏  GA-P35-DQ6 ‏(rev. 1.1)‏GA-P35-DS3P ‏(rev. 1.1)‏
GA-8I865GME-775-RH-AS ‏(rev. 2.0)‏GA-P35-DS4 ‏(rev. 1.1)‏  GA-G33-DS3R ‏(rev. 1.x)‏GA-945PL-S3 ‏(rev. 3.x)‏
GA-945GCM-S2 ‏(rev. 6.6)‏  GA-G33M-DS2R ‏(rev. 1.x)‏  GA-945PLM-DS2 ‏(rev. 3.x)‏GA-945PLM-S2 ‏(rev. 3.x)‏
GA-945PLM-S2 ‏(rev. 6.6)‏  GA-945PL-S3P ‏(rev. 6.6)‏  GA-P35-DS3R ‏(rev. 1.0)‏GA-P35-DS3 ‏(rev. 1.0)‏
GA-P35-S3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P35T-DQ6 ‏(rev. 1.1)‏  GA-P35T-DS4 ‏(rev. 1.0)‏GA-945GMF-DS2 ‏(rev. 3.x)‏
GA-946GMX-S2 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P35C-DS3R ‏(rev. 1.x)‏  GA-N680SLI-DQ6 ‏(rev. 2.0)‏GA-G33M-S2 ‏(rev. 1.x)‏
GA-946GM-S2 ‏(rev. 2.0)‏  GA-8I865GME-775-RH ‏(rev. 6.6)‏  GA-945GM-S2 ‏(rev. 3.x)‏GA-8I865GME-775-RH ‏(rev. 3.9)‏
GA-946-S3 ‏(rev. 3.x)‏  GA-VM900M ‏(rev. 2.0)‏  GA-VM900MC ‏(rev. 1.0)‏GA-8I865GME-775-RH-AS ‏(rev. 3.9)‏
GA-P35-S3L ‏(rev. 1.0)‏  GA-P35C-S3 ‏(rev. 1.x)‏  GA-P35-DS3L ‏(rev. 1.0)‏GA-G33M-S2H ‏(rev. 1.x)‏
GA-945GZM-S2 ‏(rev. 6.6)‏  GA-G31MX-S2 ‏(rev. 1.x)‏  GA-VT890P ‏(rev. 2.0)‏GA-P31-DS3L ‏(rev. 1.x)‏
GA-P31-S3L ‏(rev. 1.0)‏  GA-965GM-S2 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P35T-DS3P ‏(rev. 1.0)‏GA-P35-DS4 ‏(rev. 2.0)‏
GA-P35-DS3P ‏(rev. 2.0)‏  GA-P35-S3L ‏(rev. 2.0)‏  GA-P35-DS3P ‏(rev. 1.0)‏GA-P35C-DS3 ‏(rev. 2.0)‏
GA-P35-DS3R ‏(rev. 2.0)‏  GA-P35C-DS3R ‏(rev. 2.0)‏  GA-P35C-S3 ‏(rev. 2.0)‏GA-965G-DS3 ‏(rev. 3.3)‏
GA-P35-S3 ‏(rev. 2.0)‏  GA-P35-DS4 ‏(rev. 1.0)‏  GA-P35-DQ6 ‏(rev. 1.0)‏GA-P35T-DQ6 ‏(rev. 1.0)‏
GA-P31-S3G ‏(rev. 1.0)‏  GA-N650SLI-DS4L ‏(rev. 1.0)‏ GA-G31M-S2L ‏(rev. 1.0)‏  GA-X38T-DQ6 ‏(rev. 1.0)‏GA-945PL-S3G ‏(rev. 1.0)‏
GA-X38-DS5 ‏(rev. 1.0)‏  GA-73UM-S2H ‏(rev. 1.0)‏  GA-73PVM-S2H ‏(rev. 1.0)‏GA-G33M-S2L ‏(rev. 1.0)‏
GA-945PL-S3E ‏(rev. 6.6)‏  GA-X38-DQ6 ‏(rev. 1.0)‏  GA-945GCM-S2C ‏(rev. 1.0)‏GA-945GCM-S2L ‏(rev. 1.0)‏
GA-73VM-S2 ‏(rev. 1.0)‏  GA-G31-S3L ‏(rev. 1.x)‏  GA-Q35M-S2 ‏(rev. 1.x)‏GA-P35-S3G ‏(rev. 1.0)‏
GA-X38T-DQ6 ‏(rev. 1.1)‏  GA-965G-DS4 ‏(rev. 3.3)‏  GA-946-DS3 ‏(rev. 3.3)‏GA-73PVM-S2 ‏(rev. 1.0)‏
GA-X38-DS4 ‏(rev. 1.0)‏  GA-EP35C-DS3R ‏(rev. 2.1)‏  GA-EP35-DS3 ‏(rev. 2.1)‏ 
مادربرد گیگابایت lga775