لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga-1151 الپیکالا

لیست مادربرد gigabyte گیگابایت سوکت lga-1151 نقد و بررسی ، خرید در الپیکالا

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z390

Z390 UD V2 ‏(rev. 1.0)‏  Z390 GAMING X ‏(rev. 1.1)‏  Z390 AORUS MASTER G2 Edition ‏(rev. 1.0)‏  
Z390 UD ‏(rev. 1.1)‏  Z390 AORUS MASTER ‏(rev. 1.0)‏  Z390 AORUS ULTRA ‏(rev. 1.0)‏  
Z390 AORUS XTREME WATERFORCE 5G ‏(rev. 1.0)‏  Z390 AORUS XTREME WATERFORCE ‏(rev. 1.0)‏  Z390 DESIGNARE ‏(rev. 1.0)‏  
Z390 AORUS PRO WIFI ‏(rev. 1.0)‏  Z390 I AORUS PRO WIFI ‏(rev. 1.0)‏  Z390 AORUS XTREME ‏(rev. 1.0)‏  
Z390 AORUS ELITE ‏(rev. 1.0)‏  Z390 AORUS PRO ‏(rev. 1.0)‏  Z390 GAMING SLI ‏(rev. 1.0)‏  
Z390 D ‏(rev. 1.0)‏  Z390 M GAMING ‏(rev. 1.0)‏  Z390 GAMING X ‏(rev. 1.0)‏  
Z390 UD ‏(rev. 1.0)‏  Z390 M ‏(rev. 1.0)‏   
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z390

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z370

Z370 HD3-OP ‏(rev. 1.0)‏  Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI-OP ‏(rev. 1.0)‏  Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0-OP ‏(rev. 1.0)‏  
Z370 AORUS GAMING 7-OP ‏(rev. 1.0)‏  Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI ‏(rev. 1.0)‏  
Z370 AORUS Gaming 7 ‏(rev. 1.0)‏  Z370 AORUS Gaming 5 ‏(rev. 1.0)‏  Z370 AORUS Ultra Gaming ‏(rev. 1.0)‏  
Z370 AORUS Gaming 3 ‏(rev. 1.0)‏  Z370 UD3H ‏(rev. 1.0)‏  Z370 HD3 ‏(rev. 1.0)‏  
Z370M DS3H ‏(rev. 1.0)‏  Z370 HD3P ‏(rev. 1.0)‏   
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z370

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست H370

P310 D3 ‏(rev. 1.1)‏  H310M D3H ‏(rev. 1.1)‏  H310M A ‏(rev. 1.1)‏  
H310N ‏(rev. 1.1)‏  H310M S2P ‏(rev. 1.x)‏  H310M S2V ‏(rev. 1.1)‏  
H310M HD2 ‏(rev. 1.1)‏  H310M DS2V ‏(rev. 1.1)‏  H310M S2H ‏(rev. 1.x)‏  
H310M DS2 ‏(rev. 1.x)‏  H310M S2 ‏(rev. 1.1)‏  H310M H ‏(rev. 1.x)‏  
H370M D3H GSM ‏(rev. 1.0)‏  H370 AORUS GAMING 3 WIFI ‏(rev. 1.0)‏  H370 AORUS GAMING 3 ‏(rev. 1.0)‏  
H370 HD3 ‏(rev. 1.0)‏  H370M D3H ‏(rev. 1.0)‏  H370M DS3H ‏(rev. 1.0)‏  
H370N WIFI ‏(rev. 1.0)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست H370

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Q370

GA-IMB370TN-CM ‏(rev. 1.0)‏  GA-IMB370TN ‏(rev. 1.0)‏  Q370M D3H GSM PLUS ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Q370

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B365

B365 HD3 ‏(rev. 1.0)‏  B365M D3H ‏(rev. 1.0)‏  B365M GAMING HD ‏(rev. 1.0)‏  
B365M D3V ‏(rev. 1.0)‏  B365M DS3H WIFI ‏(rev. 1.x)‏  B365M H ‏(rev. 1.0)‏  
B365M HD3 ‏(rev. 1.0)‏  B365M D2V ‏(rev. 1.0)‏  B365M DS3H ‏(rev. 1.0)‏  
B365 M AORUS ELITE ‏(rev. 1.0)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B365

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B360

B360 M AORUS PRO ‏(rev. 1.0)‏  B360 AORUS GAMING 3 WIFI ‏(rev. 1.0)‏  B360 AORUS GAMING 3 ‏(rev. 1.0)‏  
B360 HD3P ‏(rev. 1.0)‏  B360M HD3 ‏(rev. 1.0)‏  B360 HD3 ‏(rev. 1.0)‏  
B360M AORUS GAMING 3 ‏(rev. 1.0)‏  B360M D3H ‏(rev. 1.0)‏  B360M DS3H ‏(rev. 1.0)‏  
B360M D3V ‏(rev. 1.0)‏  B360M D2V ‏(rev. 1.0)‏  B360M D3P ‏(rev. 1.0)‏  
B360M GAMING HD ‏(rev. 1.0)‏  B360M H ‏(rev. 1.0)‏  B360N WIFI ‏(rev. 1.0)‏  
B360N AORUS GAMING WIFI ‏(rev. 1.0)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B360

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست H310

H310M D3H 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H310MSTX-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  H310M S2 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  
H310 D3 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  H310N 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  H310M S2V 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H310TN-R2 ‏(rev. 1.0)‏  GA-IMB310N ‏(rev. 1.0)‏  GA-H310TN ‏(rev. 1.0)‏  
P310 D3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H310TN-CM ‏(rev. 1.0)‏  H310M DS2V DDR3 ‏(rev. 1.0)‏  
H310M D3H ‏(rev. 1.0)‏  H310M A 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  H310M S2H 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H310MSTX-HD3-CM ‏(rev. 1.0)‏  H310M HD2 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  GA-IMB310TN ‏(rev. 1.0)‏  
H310M HD3 2.0 ‏(rev. 1.x)‏  H310M DS2V 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  H310M S2P 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  
H310M DS2 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  H310M H 2.0 ‏(rev. 1.0)‏  H310N ‏(rev. 1.0)‏  
H310M S2H ‏(rev. 1.1)‏  H310 D3 ‏(rev. 1.0)‏  H310M HD2 ‏(rev. 1.0)‏  
H310M DS2V ‏(rev. 1.0)‏  H310M DS2 ‏(rev. 1.0)‏  H310M S2H ‏(rev. 1.0)‏  
H310M S2P ‏(rev. 1.0)‏  H310M S2V ‏(rev. 1.0)‏  H310M S2 ‏(rev. 1.0)‏  
H310M H ‏(rev. 1.0)‏  H310M A ‏(rev. 1.0)‏   
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست H310

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z270

GA-Z270N-Gaming 5 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z270X-Gaming SOC ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z270X-DESIGNARE ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z270

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B250

GA-B250-FinTech ‏(rev. 1.0)‏  GA-B250M-Gaming 3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-B250N Phoenix-WIFI ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B250

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Q270

GA-Q270M-D3H ‏(rev. 1.0)
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Q270

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z170

GA-Z170X-Ultra Gaming ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170X-Designare ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170X-UD5 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z170X-Gaming G1 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170X-SOC FORCE ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170X-Gaming 7 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z170-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170-D3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170XP-SLI ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z170X-Gaming 3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170X-Gaming 5 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170X-UD3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z170X-Gaming GT ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170X-Gaming 6 ‏(rev. 1.0)‏  GA-Z170-Gaming K3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-Z170X-Gaming 3 ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z170X-Gaming 5 ‏(rev. 1.1)‏  GA-Z170X-Gaming 6 ‏(rev. 1.1)‏  
GA-Z170-Gaming K3 ‏(rev. 1.1)‏    
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Z170

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست H170

GA-H170-Gaming 3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H170-D3H ‏(rev. 1.0)‏  GA-H170-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست H170

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Q170

GA-Q170TN-T20-GSM PLUS ‏(rev. 1.0)‏
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست Q170

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B150

GA-B150M-HD3 ‏(rev. 1.0)‏GA-B150-HD3 ‏(rev. 1.0)‏
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست B150

مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست P110

GP-TN90 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H110TN-CM ‏(rev. 1.0)‏  GA-H110-D3A ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H110M-M.2 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H110MSTX-HD3-ZK ‏(rev. 1.0)‏  GA-H110MSTX-HD3 ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H110TN-E ‏(rev. 1.0)‏  GA-H110TN-M ‏(rev. 1.0)‏  GA-H110M-S2PT ‏(rev. 1.0)‏  
GA-H110TN ‏(rev. 1.0)‏  GA-P110-D3 ‏(rev. 1.0)‏  GA-H110M-S2PH ‏(rev. 1.0)‏  
مادربرد گیگابایت سوکت 1151 چیپ ست P110